Reglur

Reglur um utanskólanám

Einstaka áfangar geta verið í boði utanskóla fyrir nemendur sem eru u.þ.b. að ljúka námi sínu héðan frá skólanum. Einnig fyrir fólk hér í héraði sem vegna aðstæðna á þess ekki kost að sækja nám í dagskóla, t.d. ungir foreldrar.

Alltaf er þó miðað við að nemendur séu í hlutanámi. Ekki er hægt að bjóða uppá alla áfanga utanskóla.

Nemendur sem eru utanskóla greiða innritunargjald. Ef þeir eru í fleiri en 4 áföngum, þurfa þeir að greiða 20.000 kr fyrir hvern áfanga umfram það.

Mætingarreglur

Nemendur skulu mæta stundvíslega í alla fagtíma og vinnustofur.

Viðbrögð við slakri mætingu

Hverri önn er skipt upp í þriggja vikna tímabil og eru mætingar nemenda þá skoðaðar af áfangastjóra og sendar leiðsögukennurum.

Ef nemendur mæta ekki gilda eftirfarandi viðurlög:

Sé mæting nemanda á tímabili undir 90% þegar búið er að taka tillit til veikinda og leyfa fær viðkomandi viðvörun frá leiðsögukennara. Nemandinn fær einstaklingsviðtal hjá leiðsögukennara og námsráðgjafa þar sem leitað er skýringa á slakri viðveru.

Nemandi með viðvörun getur losað sig undan henni ef heildarmæting hans er yfir 90%.

Nemandi með viðvörun þarf að skrá sig úr einum áfanga fyrir hvert tímabil sem mæting hans er undir 90%. Þetta skal leiðsögukennari vinna í samráði við nemandann og námsráðgjafa.

Ef nemandi í 12 einingum eða færri þarf að skrá sig úr áfanga, telst hann hafa sagt sig frá námi við FL. Komi til þessa getur nemandi komið fyrir skólaráð og óskað eftir með rökstuðningi að fá undanþágu frá þessari grein. Fái nemandi undanþágu fer hann á sérstakan námssamning hjá skólastjórnendum, námsráðgjafa og leiðsögukennara.

Nemandi fær ekki skráða fjarvist ef hann hefur formlegt leyfi eða er veikur.

Veikindi ber að tilkynna til ritara skólans fyrir kl. 10:00 þann dag sem nemandi er veikur. Sé nemandinn ólögráða ber foreldri/forráðamanni að tilkynna veikindin fyrir kl. 10:00.

Nemandi getur sótt um leyfi til skólameistara (eða áfangastjóra í fjarveru skólameistara) ef góðar og gildar ástæður liggja þar að baki. Sem dæmi má nefna að tekið er tillit til þess ef nemendur eru veðurtepptir og einnig eru veitt leyfi ef nemandinn þarf að leita til læknis, tannlæknis eða annara fagaðila, en þeir skulu þá skila inn staðfestingu frá viðkomandi aðila.

Umgengnisreglur

Með því að greiða innritunargjald (staðfestingargjald) hafa nemendur gert samning við yfirvöld skólans um ástundun náms og góða umgengni. Þeir hafa þar með samþykkt þær reglur sem gilda í skólasamfélaginu í heild og þeir heita að undirgangast þær og virða. Sé gegn þessum reglum brotið, getur það varðað brottvísun úr skólanum.
Almennar reglur skólans

• Nemendur skulu sækja allar kennslustundir og mæta stundvíslega til kennslu.

• Nemendur skulu sýna hver öðrum og starfsfólki skólans tillitsemi og virðingu.

• Nemendum ber að hlíta þeim reglum sem kennari setur í kennslustund.

• Nemendum ber að ganga vel um allar eigur skólans og umhverfi.

• Reykingar eru með öllu óheimilar í húsum skólans og á skólalóð. Önnur tóbaksnotkun er með öllu óheimil í húsum skólans.

• Óheimilt er með öllu að neyta, varðveita eða vera undir áhrifum áfengra drykkja eða annarra vímuvaldandi efna í húsum skólans, á skólalóð, svo og á ferðalögum, samkomum eða öðru á vegum skólans.

5.2 Reglur heimavistar og skóla

1.         Markmið heimavistarreglna er að tryggja hvíldar- og vinnufrið vistarbúa og eðlileg lífsskilyrði.

2.         Yfirstjórn heimavistar er í höndum skólameistara. Skólameistari hefur sér til aðstoðar umsjónarmann fasteigna, húsbændur, skólaritara, ræstitækna, fjármálafulltrúa og heimavistarkennara. Umsjónarmaður fasteigna hefur eftirlit á daginn með því að heimavistarreglum sé fylgt. Húsbændur hafa eftirlit með framfylgni sömu reglna á kvöld – og næturvöktum.

3.         Vistarbúi fær úthlutað tilteknu herbergi við innritun. Honum er óheimilt að flytja milli herbergja án leyfis skólaritara. Sérhver vistarbúi ber ábyrgð á að fylgja þeim reglum um aga og umgengni sem gilda á heimavistinni og eru í samræmi við ákvæði skriflegs leigusamnings sem vistarbúi og Framhaldsskólinn á Laugum gera sín á milli

4.         Heimavistin er heimili nemenda og skulu þeir njóta heimilisfriðar að fullu. Vistarbúar skulu ávallt ganga hljóðlega um og mega aldrei raska ró og friði íbúa heimavistarhúsanna með hávaða og slæmri umgengni. Vistarbúum ber að sýna hver öðrum sem og starfsfólki tillitsemi og kurteisi.  Til þess að tryggja öryggi íbúa heimavistar hefur skólameistari og/eða starfsmaður skólans í hans umboði rétt til að ganga í herbergi til eftirlits, ef rík ástæða þykir.

5.         Vistarbúar skulu ganga vel og þrifalega um herbergi sín og hús skólans. Hver vistarbúi skal annast ræstingu á herbergi sínu, sturtuklefa og salerni. Hvert herbergi er skoðað m.t.t hreinlætis og umgengni á tveggja vikna fresti. Sé hreinlæti/umgengni ábótavant við slíka skoðun fá viðkomandi vistarbúar tækfæri til úrbóta. Sé úrbótum ekki sinnt verður herbergið þrifið á kostnað þess/þeirra sem það leigja. Valdi vistarbúi eða gestur hans skemmdum á heimavistarhúsum eða húsmunum er vistarbúa skylt að bæta þær að fullu skv. mati umsjónarmanns fasteigna.

6.         Ekki er heimilt að ganga á útiskóm innan skóla- eða heimavistarhúsnæðis. Óheimilt er að flytja húsgögn milli herbergja. Óheimilt er að taka húsgögn úr setustofum og skólastofum til notkunar í herbergjum og öfugt.

7.         Nemendum er heimilt að hafa hljómflutningstæki, tölvur og sjónvarpstæki inni á herbergjum sínum sé þess gætt að tækin valdi ekki truflun og að tekið sé tillit til annara íbúa. Eftir kl. 23:30 er notkun slíkra tækja takmörkuð við einstaklingsnot (höfuðtól) alla daga. Sérhver íbúi heimavistarinnar á rétt á því að tilmælum hans um betra næði sé tafarlaust hlýtt. Notkun annarra raftækja en ofantaldra er háð leyfi umsjónamanns fasteigna. Engir munir vistarbúa eru tryggðir á vegum skólans og skólinn tekur ekki ábyrgð á eigum þeirra. Vistarbúi skal sjálfur tryggja sína muni, telji hann ástæðu til.

8.         Vistarbúar mega ekki hafa með sér á heimavist neitt það er slysahætta stafar af, svo sem vopn af hvaða tagi sem er. Öll meðferð elds er óheimil í skóla- og heimavistarhúsum, þar með talin notkun kerta og reykelsis. Öllum nemendum er skylt að taka þátt í brunaæfingu einu sinni á skólaári, undir leiðsögn slökkviliðsstjóra. Vistun gæludýra á heimavist er bönnuð.

9.         Húsum heimavistar er læst kl. 24.00 sunnud. – fimmtud. Heimavistarhúsin eru opin til kl 01:00 aðfaranótt laugardags (föstudagskvöld) og sunnudags (laugardagskvöld). Frá klukkan 23.30-07.30 dag hvern skal ríkja algjört næði á heimavistum, jafnt á göngum sem á herbergjum.

10.       Engum óviðkomandi er heimilt að dveljast á heimavistum. Heimilt er að hafa næturgest um helgar, en sækja verður um leyfi  til þess fyrir hádegi á föstudegi til skólaritara. Skólameistari eða staðgengill hans getur veitt undanþágu frá þessari reglu í sérstökum tilfellum. Vistarabúar bera ábyrgð á herbergjum sínum og að gestir þeirra fari að reglum heimavistar og skóla. Brjóti gestur reglur heimavistar og skóla gilda viðeigandi viðurlög fyrir þann vistarbúa/nemanda sem er gestgjafi.

11.       Reykingar eru með öllu óheimilar í húsum skólans, á skólalóð og í farartækjum sem þar kunna að vera. Sama gildir um aðra tóbaksnotkun s.s. rafrettur, munntóbak og neftóbak.

12.       Ölvun, meðferð, dreifing, varðveisla og neysla áfengis og annarra vímuefna er stranglega bönnuð, sbr. lög nr. 75/1998, 4. gr., liðir a), b) og c) svo og 18. gr. sömu laga.  Bann þetta nær til alls húsnæðis skólans, lóðar hans og farartækja sem þar kunna að vera sem og á ferðalögum, samkomum eða öðru sem fram fer á vegum skólans. Áfengisumbúðir eru bannaðar á heimavistarherbergjum. Ef grunur vaknar um geymslu á áfengi eða ólöglegum vímuefnum, hafa húsbændur, umsjónarmaður fasteigna og/eða skólameistari eða staðgengill hans rétt til inngöngu í heimavistarherbergi til að rannsaka skápa og hirslur, að viðstöddum íbúum herbergisins. Ef rökstuddur grunur er og brýna nauðsyn ber til, eiga sömu aðilar rétt til inngöngu að íbúum herbergisins fjarstöddum, en að viðstöddum formanni nemendafélagsins eða fulltrúa hans.

13.       Óheimilt er með öllu að neyta, varðveita, dreifa eða vera undir áhrifum ólöglegra vímuefna eða hafa tæki til neyslu í vörslu sinni í húsum skólans, á skólalóð, svo og á ferðalögum, samkomum eða öðru sem fram fer á vegum skólans. Brot á þessari grein varðar tafarlausri brottvísun. Skólinn stendur fyrir reglubundnum og fyrirbyggjandi aðgerðum svo sem utanaðkomandi eftirliti af hálfu lögreglu a.m.k. einu sinni á önn. Vakni grunur um meðferð og/eða neyslu ólöglegra vímuefna hjá nemanda, geta skólayfirvöld óskað eftir að nemandinn undirgangist vímuefnapróf og sæki sér viðeigandi aðstoð. Neiti nemandinn að undirgangast vímuefnapróf varðar það brottvikningu.

14.       Komi til brottvísunar af heimavist eða úr skóla skal skólameistari gefa skriflega tilkynningu um slíka brottvísun. Íbúi á heimavist skal hafa rýmt herbergi sitt innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um brottvísun

15.       Einelti er ekki liðið í skólanum.  Hér telst einnig með rafrænt einelti. Nemandi eða nemendur sem verða uppvísir að slíku, fá áminningu, tiltal, tímabundna eða endanlega brottvikningu af heimavist eða úr skóla, allt eftir alvarleika máls.

16.       Reglur þessar taka gildi frá 1. ágúst, 2016 og falla þar með úr gildi eldri heimavistarreglur.  Endurskoðun heimavistarreglna getur farið fram hvenær sem er í skólaráði.

5.3    Viðurlög við brotum á reglum heimavistar og skóla

Verði nemandi uppvís að brotum á reglum heimavistar og skólans hlýtur hann fyrir það refsistig skv. neðangreindu kerfi. Hljóti nemandi meira en 30 stig þýðir það brottvísun af heimavist og í alvarlegum tilfellum úr skóla.

Viðurlög:

35 stig:           Tafarlaus brottvísun fylgir eftirfarandi brotum:

  • Neyta, varðveita, dreifa eða vera undir áhrifum ólöglegra vímuefna eða hafa tæki til neyslu í vörslu sinni í húsum skólans, á skólalóð, svo og á ferðalögum, samkomum eða öðru sem fram fer á vegum skólans.
  • Neita að undirgangast vímuefnapróf sé rökstuddur grunur um neyslu til staðar.
  • Valda verulegum skemmdum á munum og húsnæði skólans.

Þessi stig fyrnast á 40 kennsluvikum að frátöldum jóla-, páska- eða sumarleyfum.

20 stig:           Ölvun, meðferð, dreifing, varðveisla og neysla áfengis í húsum skólans, á lóð hans eða í farartækjum sem þar kunna að vera sem og á ferðalögum, samkomum eða öðru á sem fram fer á vegum skólans.

Þessi stig fyrnast á 30 kennsluvikum að frátöldum jóla-, páska- eða sumarleyfum.

15-30 stig:     Skemmdir á munum eða húsnæði skólans. Stigafjöldi fer eftir umfangi skemmda og verður ákvarðaður í skólaráði sem og fyrning refsistiga varði brotið 19-34 stig.

10 stig:           Reykingar og önnur tóbaksnotkun í húsum skólans, á skólalóð eða í farartækjum sem þar kunna að finnast.

5 stig:             Gestur án leyfis á heimavist. Við hvert endurtekið brot þyngjast viðurlögin um 5 refsistig frá síðasta broti.

5 stig:             Hávaði/ónæði á heimavist. Við hvert endurtekið brot þyngjast viðurlögin um 5 refsistig frá síðasta broti.

5-30 stig:        Brot á öðrum reglum heimavistar og skóla. Refsistigafjöldi fer eftir umfangi og eðli brots og verður ákvarðaður í skólaráði.

Hljóti nemandi 5-9 eða refsistig á hverju fjögurra kennsluviknatímabili að frátöldum jóla-, páska- eða sumarleyfum (tímabil hefst þegar fyrsta brot er bókað), fyrnast þau að fullu á því tímabili.

Hljóti nemandi 10-19 refsistig á hverju fjögurra kennsluviknatímabili að frátöldum jóla-, páska- eða sumarleyfum, tekur hann helming þeirra með sér yfir á nýtt fjögurra vikna kennsluviknatímabil.

Hljóti nemandi 20-30 refstig á hverju fjögurra kennsluviknatímabili að frátöldum jóla-, páska- eða sumarleyfum, tekur hann 2/3 þeirra með sér yfir á nýtt fjögurra vikna kennsluviknatímabil. Athugið að þetta gildir ekki um áfengis- eða vímuefnabrot eða um skemmdir á munum og húsnæði skólans umfram 19 stig. Um slík brot gilda fyrningar útlistaðar sérstaklega hér að ofan.

Tölvureglur

Reglur um tölvunotkun í Framhaldsskólanum á Laugum

Öllum nemendum er úthlutað notandanafni og aðgangsorði og hafa því allir nemendur aðgang að tölvuneti bæði í kennslustofum og á herbergjum. Öll notkun á tölvukerfi skólans, bæði á heimavistum og annarsstaðar, lýtur sömu reglum.

Tölvubúnaður Framhaldsskólans á Laugum er eign skólans og ætlaður til náms, kennslu, kynningar og annars þess sem samræmist markmiðum skólans.

• Handhafi notandanafns á tölvukerfi skólans er ábyrgur fyrir allri notkun þess.

• Skólinn áskilur sér rétt til að fara yfir, skoða og eyða gögnum á gagnasvæðum nemenda til að tryggja að reglum um notkun búnaðarins sé fylgt.

Óheimilt er:

• að veita öðrum aðgang að notandanafni sínu,
• að reyna að tengjast tölvubúnaði skólans með öðru notandanafni en því sem notandi hefur fengið úthlutað,
• að nota aðgang að neti skólans til þess að reyna að komast ólöglega inn á net eða tölvur í eigu annarra,
• að sækja, senda, geyma eða nota á neti eða í tölvum skólans forrit eða gögn sem hægt er að nota til innbrota, skemmdarverka eða annars ólöglegs athæfis,
• að breyta vinnuumhverfi á tölvum skólans þannig að það hafi áhrif á umhverfi og notkunarmöguleika annarra notenda,
• að breyta, afrita eða fjarlægja vélbúnað, hugbúnað eða gögn sem eru í eigu skólans,
• að afrita hugbúnað eða gögn í eigu annarra án leyfis eiganda,
• setja inn hugbúnað á tölvur skólans án samþykkis kerfisstjóra,
• að vísa á, senda, sækja eða geyma klámefni eða ofbeldisefni,
• að senda keðjubréf og annan ruslpóst, t.d. sams konar bréf á alla notendur, auglýsingar og aðrar fjöldasendingar,
• að nota leiki í tölvum skólans.
• að nemandi tengist þráðlausu neti starfsmanna (Laugar-Starfsmenn)
• Að öðru leyti er vísað til notkunarskilmála ISnets og notkunarreglna FS-netsins.

Notendur kerfisins skulu að kynna sér þessar reglur þar sem þeir eru ábyrgir samkvæmt þeim

Brot á þessum reglum geta leitt til lokunar á aðgangi að tölvukerfi skólans eða fyrirvaralausrar brottvísunar úr skóla – sé um alvarleg eða endurtekin brot að ræða.

Scroll Up