Félagsvísindabraut

NÁMSBRAUT

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Félagsvísindabraut stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Á félagsvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám með sérstaka áherslu á góða þekkingu á sviði félags- og hugvísinda. Að loknu námi eiga nemendur að hafa góða undirstöðuþekkingu á áðurnefndum sviðum og vera færir um að nýta sér hana við margvísleg verkefni og til frekara náms, einkum í félags- og hugvísndum. Valmöguleikar, s.s. lokaverkefni á braut, gefa nemendum kost á því að sveigja námið að einhverju leyti að þörfum sínum og áhugasviðum. Á þann hátt geta þeir einnig undirbúið sig fyrir ýmisskonar framhaldsnám, t.d. með hliðsjón af fyrirliggjandi aðgangsviðmiðum námsbrauta háskólanna eða annarra framhaldsskóla.

GRUNNUPPLÝSINGAR MEGINATRIÐI BRAUTARLÝSINGAR

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði á félagsvísindabraut eru að nemandi hafi að lágmarki einkunnina C í kjarnagreinum úr grunnskóla.
Skipulag: Nám á félagsvísindabraut er fyrst og fremst bóklegt og fer fram í skólanum. Á brautinni er lögð áhersla á nám í félags- og hugvísindum. Kjarninn samanstendur af áföngum sem nemendur af öllum stúdentsbrautum taka en brautarkjarninn er sérkenndur fyrir félagsvísindabraut. Frjálsu vali þarf nemandinn að haga þannig að skilyrðum aðalnámskrár um þrepaskiptingu náms til stúdentsprófs sé fullnægt. Vegna smæðar skólans geta þær aðstæður komið upp að æskilegt eða jafnvel nauðsynlegt kann að reynast að sækja nám í einstaka áfanga/áföngum til annarra skóla s.s. með fjarnámi.
Námsmat Símat er ríkjandi þáttur í námsmati skólans og er áhersla lögð á fjölbreyttar matsaðferðir til að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Leiðsegjandi mat er lykilatriði í námsmati. Umgjörð námsmats er útfært í skólanámskrá, en nánar er kveðið á um námsmat einstakra áfanga í kennsluáætlunum hverju sinni. Stöðumat er gefið tvisvar á önn í öllum námsgreinum.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Lágmarkseiningafjöldi til stúdentsprófs er 200 einingar. Námstími til stúdentsprófs er áætlaður 3 ár, en getur verið sveigjanlegur. Gert er ráð fyrir að nemendur ljúki að lágmarki 15 einingum á önn. Lokaeinkunn hvers áfanga má ekki vera lægri en 5,0.
Hæfniviðmið: Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að …

 • að gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni og nýta styrkleika sína
 • að takast á við frekara nám á sviði félags- og hugvísinda og geta nýtt sér þá kunnáttu
 • að nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
 • að beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • að taka þátt í lýðræðislegri umræðu og samstarfi
 • að leita raka fyrir skoðunum sínum og setja þær fram á skýran og aðgengilegan hátt
 • að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga og úrvinnslu og túlkun þeirra
 • að njóta, nýta og virða félagslegt umhverfi sitt á skynsamlegan hátt
 • að greina einkenni og þróun samfélaga og gera sér grein fyrir mótunaröflum einstaklinga og hópa
 • að átta átta sig á meginstraumum menningar, trúar, uppeldis, stjórnmála og hagþróunar í fortíð og nútíð
 • að tengja námið á brautinni nærumhverfi sínu, hvort heldur er skólans eða í heimabyggð

EININGAFJÖLDI FJÖLDI FRAMHALDSSKÓLAEININGA SEM ÞARF TIL AÐ ÚTSKRIFAST AF BRAUTINNI

200  fein.

KJARNI SKYLDUÁFANGAR BRAUTARINNAR